بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «نامه فرهنگ و ارتباطات» به منظور پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی مقاله‌های علمی ـ ترویجی، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، عرضه نتایج تحقیقات پژوهشگران، ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، پژوهشی، شناخت و معرفی خلاقیت‌های علمی در زمینه موضوعات جدید در سطح ملی و بین‌المللی، نشریه «نامه فرهنگ و ارتباطات» منتشر می‌شود.

 

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1397