1. بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی اسراف در بخش دولتی ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-102

محمد سلیمانی؛ مهدی قاسمی سیانی


2. بررسی دیدگاه‌های انتقادی اندیشمندان غربی در مورد کالاانگاری رفتارهای دیگرخواهانه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-158

محمد سلیمانی؛ امیر حسینی