1. بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی اسراف در بخش دولتی ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-102

محمد سلیمانی؛ مهدی قاسمی سیانی