1. ظرفیت‌های فرهنگی و ارتباطی جهانگردی در راستای دعوت اسلامی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 159-198

نادر جعفری هفتخوانی؛ احمدرضا معصومی


2. الگوی مستخرج گردشگری مبتنی بر منابع فقهی شیعه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-192