بررسی فناوری و سیاست‌های هوشمندسازی مدارس در ایران با تأکید بر رایانک آموزشی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

توسعه (به طور خاص توسعه فرهنگی) در عصر حاضر با گسترش فناوری‌های نوین همراه شده است. این حقیقت در همه ابعاد توسعه و توسعه فرهنگی قابل توجه است. آموزش نیز یکی از همین ابعاد است. در حقیقت توسعه آموزش‌ و پرورش الزاماً با ورود و گسترش فناوری‌های نوین همراه است. ورود فناوری‌های نوین به ‌نظام آموزش‌ و پرورش موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران داخلی واقع ‌شده است و با وجود توجه به آن در سیاست‌ها به علت گسترش فناوری‌ها و ورود تجهیزات نوینی مانند رایانک به عرصه آموزش، همچنان موضوع مهمی به شمار می‌رود. از سوی دیگر نیز روند توسعه تجهیزات هوشمند در آموزش‌ و پرورش نیز محل بحث بوده و آسیب‌شناسی آن می‌تواند برای سیاست‌گذاری‌های بعدی اهمیت فراوانی داشته باشد.
در پژوهش حاضر با مطالعه توسعه فرهنگی و ابعاد آن، ضرورت درون‌زا بودن توسعه نشان داده شده و توسعه تجهیزات هوشمند آموزشی را در مسیر توسعه فرهنگی دانسته چرا که توسعه فناوری‌های نوین در آموزش، می‌تواند به توسعه آموزش‌ و پرورش به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی فرهنگ کمک نماید. همچنین با توجه به اهمیت جایگاه سیاست‌گذاری در مسیر توسعه، سیاست‌های موجود هوشمندسازی در ایران در راستای توسعه آموزش‌ و پرورش و از رهگذر ورود فناوری‌های نوین به صورت مشخص رایانک آموزشی در این مسیر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


آقازاده، احمد (1386). مسائل آموزش ‌و پرورش ایران. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

ابراهیم‌آبادی، حسین (1389). آموزش و یادگیری در محیط وب. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

اجتهدنژاد کاشانی، سیدسالار؛ پرویز اجلالی، حسین (1393). کندوکاو نظری مفهومی درباره توسعه فرهنگی از منظر جامعه‌شناسی. علوم اجتماعی، 64، بهار، 35-72.

احدیان، محمد؛ رمضانی، عمران و محمدی، داود (1386). مقدمات تکنولوژی آموزشی شامل روش­های آموزشی دهه اخیر. تهران: انتشارات آییژ.

بابایی، محمود (1389). مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیک. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

بدرقه، علی (1385). استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات «ICT». تهران: انتشارات روناس.

پهلوان، چنگیز (1378). فرهنگ‌شناسی: گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن. تهران: پیام امروز.

سند برنامه ملی مدارس جمهوری اسلامی ایران (1391). مصوب شورای عالی آموزش ‌و پرورش. قابل بازیابی از (آخرین مشاهده: 18/11/96):

سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش (1394). مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی. قابل بازیابی از: http://ms.farhangoelm.ir 

سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز (1389). شورای عالی آموزش‌ و پرورش.

سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای (1377). ابلاغی مقام معظم رهبری، قابل بازیابی از (آخرین مشاهده: 18/11/96):  http://ms.farhangoelm.ir 

شرکایی اردکانی، جواد؛ ریاحی‌نژاد، حسین و رزاقی، هادی (1391). مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش‌ و پرورش: سند توسعه فاوا. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.

صبوری خسروشاهی، حبیب (1389). آموزش‌ و پرورش در عصر جهانی‌شدن، چالش‌ها و راهبردها. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، سال اول، 1، زمستان، 196-153. 

عبادی، رحیم (1384). یادگیری الکترونیکی e-learning و آموزش و پرورش. تهران: آفتاب مهر.

عبداللهی، محمد (1372). جایگاه و نقش آموزش ‌و پرورش در فرایند توسعه ملی ایران. علوم اجتماعی، سال دوم، 3و4، بهار، 74-57.

عطاران، محمد (1383). جهانی شدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعلیم و تربیت. تهران: مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.

عطاران، محمد (1383). فناوری اطلاعات بستر اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران: مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.

علی پور، وحیده؛ افضل خانی، مریم (1390). مطالعه تأثیر عوامل اجتماعی ـ فرهنگی بر توسعه آموزش مجازی ایران. (پایان‌نامه دکتری)، دانشگاه پیام نور مرکز، دانشکده علوم انسانی.

مطلق، معصومه و بهروزنیا، پرستو (1388). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): بر توسعه شهری. پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، 2، تابستان، 65-35.

ملکات، سرینواس آر و استیوز، لزلی (1388). ارتباطات توسعه در جهان سوم. ترجمه شعبانعلی بهرامپور، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

یونسکو (1376). فرهنگ و توسعه: رهیافت مردم‌شناختی توسعه. نعمت‌الله فاضلی و محمد فاضلی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

ChanLin, Lih-Juan (2015). Tablet Reading Service For College Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197,  231-235.

D. M. J. M. Spector, D. L. Christensen, A. V. Sioutine (2001). Models and simulations for learning in complex domains: Using causal loop diagrams for assessment and evaluation. Computers Human in Behavior.

Pruet, Putjorn. SiangAng, Chee. Farzin, Deravi (2016). Understanding tablet computer usage among primary school students in underdeveloped areas: Students’ technology experience, learning styles and attitudes. Computers in Human Behavior, 55 (February, 1131-1144.

Richard Anderson, Steven A. (2004). Wolfman, Ruth Anderson, Tammy VanDeGrift, Beth Simon, Ken Yasuhara, Experiences with a Tablet PC Based Lecture Presentation System in Computer Science Courses, the 35th SIGCSE technical symposium on Computer science education, Norfolk, Virginia, USA,  50-60.  

Rikala, J. Vesisenaho, M. Mylläri, J. (2013). Actual and Potential Pedagogical Use of Tablets in Schools. Human Technology, 9, 113-131.

Santamarta, Juan (2015). Hernández, Luis. Roberto, Gutiérrez. Miguel, Tomás. Rodríguez, Cano Jesica. Paz Arraiza, Martíne. Use of Tablet Pcs in Higher Education: A New Strategy for Training Engineers in European Bachelors and Masters Programmes. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 191, 2753-2757.

Saorin, Jose Luis. La Torre, Jorge de. Martín, Norena. Carbonell, Carlos (2013). Education working group management using digital tablets. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1569-1573.

Tarek, Syed Ali (2014). Inclusive design of content & interface for tablet Based disaster preparedness training. Procedia: Economics and Finance, 18, 643-650.