مقاله پژوهشی

1. «منطق» حصول پیشرفت در مبانی علوم اجتماعی ـ اسلامی؛ مبتنی بر شواهد قرآنی و روایی

صفحه 17-44

احمدعلی قانع؛ سینا عصاره نژاد


2. واکاوی مؤلفه‌های ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآنی و تعیین جایگاه آن‌ها در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران

صفحه 45-76

جواد آقامحمدی


3. معنویت کارگشا و آلترگلوبالیسم عالم‌گیر؛ دو پاسخ مذهبی به نئولیبرالیسم جهانی

صفحه 77-104

جونیلدو ای. بوریتی؛ مترجم: مریم غازی اصفهانی


4. نقش تغییرات فرهنگی در تزلزل مشروعیت حکومت‌ها، مطالعه موردی سیره امام صادق(ع) در مقابل بنی‌عباس

صفحه 105-132

پرهام روشنایی


5. بررسی دیدگاه‌های انتقادی اندیشمندان غربی در مورد کالاانگاری رفتارهای دیگرخواهانه

صفحه 133-158

محمد سلیمانی؛ امیر حسینی


6. ظرفیت‌های فرهنگی و ارتباطی جهانگردی در راستای دعوت اسلامی

صفحه 159-198

نادر جعفری هفتخوانی؛ احمدرضا معصومی