نامه فرهنگ و ارتباطات (LCC) - بانک ها و نمایه نامه ها