همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

هادی غیاثی فتح‌آبادی

فرهنگ و ارتباطات مدیر داخلی

hadi.ghiasi@gmail.com