بسم الله الرحمن الرحیم

دوفصلنامه علمی «نامه فرهنگ و ارتباطات» به منظور پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی مقاله‌های علمی ـ ترویجی، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، عرضه نتایج تحقیقات پژوهشگران، ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، پژوهشی، شناخت و معرفی خلاقیت‌های علمی در زمینه موضوعات جدید در سطح ملی و بین‌المللی منتشر می‌شود.

 

 

 

مقاله ترویجی

1. بازتولید قدرت در فضای اجتماعی

صفحه 17-44

پرهام روشنایی


مقاله پژوهشی

2. بررسی کاربرد استعاره های مفهومی در اخبار برخط مرتبط با بیماری کرونا در ایران

صفحه 45-60

محمد امین مذهب؛ مصطفی شهیدی تبار


مقاله مروری

3. جنوب عراق و تحولات ژئوکالچر جهان اسلام: ریملند شیعی

صفحه 61-80

علی احمدی


مقاله مفهومی

4. ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟

صفحه 81-108

میلاد دهقانی؛ عباسعلی سلطانی؛ مرضیه فردوسی دولت شانلو


مقاله پژوهشی

5. تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران

صفحه 109-140

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سیدغلامرضا دوازده‌امامی؛ محمودرضا رهبر قاضی


6. تحلیل دوگانه‌ی «رفتار – کُنش» و «بازخورد – بازتاب» در فلسفه‌ی روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به حکمت متعالیه

صفحه 141-166

سعید اشیری


مقاله ترویجی

7. تحلیل فقهی-اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه

صفحه 167-186

محمدحسین رحمتی


مقاله پژوهشی

8. الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان

صفحه 187-220

محمدصادق نصراللهی؛ محسن جوهری؛ محمدعلی فائضی؛ محمد قائمی راد


9. سنخ‌شناسی مسائل مربوط به اقتصاد فرهنگ در حوزه تولید فیلم‌های سینمایی در ایران

صفحه 221-260

سینا عصاره نژاد دزفولی


مقاله ترویجی

10. جنسیت شناسی معرفتی: دانش سلطه در اندیشه دوروتی اسمیت

صفحه 261-282

هلاله غفوری


مقاله پژوهشی

11. نقش نهادهای فرهنگی و ارتباطی در تحولات هویت جنسیتی زنان در دوره قاجار

صفحه 283-310

محمدامین مهدی زاده؛ سجاد مهدی زاده


مقاله مروری

12. بررسی سیاست‌های فرهنگی در جمهوری خلق چین

صفحه 311-334

محمد جواد بادین فکر


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2251-7782
شاپا الکترونیکی
2717-3275