1. بازنمایی ایرانی ها و مسلمانان در بازی های دیجتال به عنوان تروریست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/lcc.2022.242016.1064

مقداد مهرابی


2. الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399

10.30497/lcc.2021.14277.1000

مقداد مهرابی؛ علیرضا دهقان