1. معنویت کارگشا و آلترگلوبالیسم عالم‌گیر؛ دو پاسخ مذهبی به نئولیبرالیسم جهانی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 77-104

10.30497/lcc.2019.75379

جونیلدو ای. بوریتی؛ مترجم: مریم غازی اصفهانی