1. ظرفیت‌های فرهنگی و ارتباطی جهانگردی در راستای دعوت اسلامی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 159-198

10.30497/lcc.2019.75382

نادر جعفری هفتخوانی؛ احمدرضا معصومی