1. بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی اسراف در بخش دولتی ایران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 77-102

10.30497/lcc.2019.75404

محمد سلیمانی؛ مهدی قاسمی سیانی