1. تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399

10.30497/lcc.2021.240006.1019

محمد جواد بادین فکر؛ محسن بدره؛ صابر اکبری خضری


2. بررسی سیاست‌های فرهنگی در جمهوری خلق چین

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 311-334

10.30497/lcc.2020.75554

محمد جواد بادین فکر