1. ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 81-108

10.30497/lcc.2020.75546

میلاد دهقانی؛ عباسعلی سلطانی؛ مرضیه فردوسی دولت شانلو