1. تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399

10.30497/lcc.2021.240006.1019

محمد جواد بادین فکر؛ محسن بدره؛ صابر اکبری خضری