1. مروری تحلیلی انتقادی بر نظریات حوزه فرهنگ و فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.30497/lcc.2021.240001.1028

سید مجید امامی؛ ابراهیم خرم نژاد


2. الگوی مفهومی مؤلفه‌های تغییر فرهنگ و امنیت فرهنگی در سوره مبارکه مؤمنون (مبنتنی بر رویکرد استنطاقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/lcc.2022.241922.1060

سید مجید امامی؛ نجمه کاظمی


3. پیوست فرهنگی توسعه آموزش عالی علوم انسانی در ایران؛ بایسته‌های راهبردی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399

10.30497/lcc.2021.240747.1032

سید مجید امامی؛ حجت جباردخت