1. بازتولید قدرت در فضای اجتماعی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 17-44

10.30497/lcc.2020.75543

پرهام روشنایی