1. الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 187-220

10.30497/lcc.2020.75550

محمدصادق نصراللهی؛ محسن جوهری؛ محمدعلی فائضی؛ محمد قائمی راد