1. جهاد در اسلام به مفهوم «مسئولیت حمایت»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-46

10.30497/lcc.2016.75713

توکل حبیب زاده