1. نظام حقوقی حاکم بر دادرسی شرعی در کشور لبنان

دوره 1، شماره 1، آبان 1395، صفحه 47-68

10.30497/lcc.2016.75716

خیرالله پروین؛ اسماعیل آجرلو