1. دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا»

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399

10.30497/lcc.2021.241035.1041

بشیر معتمدی؛ مهدی منتظرقائم؛ علی اصغر فهیمی فر؛ عبدالله بیچرانلو


2. امکان‌سنجی وضع اصطلاح امنیت اخلاقی در قاموس حقوقی

دوره 1، شماره 1، آبان 1395، صفحه 5-26

10.30497/lcc.2016.2458

علی غلامی