1. ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-108

10.30497/lcc.2020.75546

میلاد دهقانی؛ عباسعلی سلطانی؛ مرضیه فردوسی دولت شانلو


2. تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-140

10.30497/lcc.2020.75547

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سیدغلامرضا دوازده‌امامی؛ محمودرضا رهبر قاضی


3. واکاوی مؤلفه‌های ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآنی و تعیین جایگاه آن‌ها در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-76

10.30497/lcc.2019.75378

جواد آقامحمدی