1. بررسی کاربرد استعاره های مفهومی در اخبار برخط مرتبط با بیماری کرونا در ایران

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-60

10.30497/lcc.2020.75544

محمد امین مذهب؛ مصطفی شهیدی تبار