کلیدواژه‌ها = فرهنگ سنتی
بررسی سیاست‌های فرهنگی در جمهوری خلق چین

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 311-334

10.30497/lcc.2020.75554

محمد جواد بادین فکر