1. مشهد تا کربلا؛ مطالعه کیفیِ دو آیین پیاده‌روی زیارتی آخر صفر (مشهد) و اربعین (کربلا)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1399

10.30497/lcc.2021.240032.1020

محمدرضا پویافر؛ سعیده داوری مقدم؛ زینب محمدزاده