1. نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399

10.30497/lcc.2021.240061.1022

محمد قلی‌زاده سلطان‌آبادی؛ اکبر استرکی؛ سید محمد حسینی