1. تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-140

10.30497/lcc.2020.75547

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سیدغلامرضا دوازده‌امامی؛ محمودرضا رهبر قاضی


2. شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-44

10.30497/lcc.2018.2629

مهدی صادقی شاهدانی؛ عبدالعظیم قربانی