1. شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-44

10.30497/lcc.2018.2629

مهدی صادقی شاهدانی؛ عبدالعظیم قربانی


2. نقش زنان در فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-40

10.30497/lcc.2017.2460