نقش زنان در فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

10.30497/lcc.2017.2460

چکیده

فرهنگ اقتصادی زیربنای توسعه محسوب می‌شود و زنان در شکل‌دهی به فرهنگ اقتصادی جامعه نقش مهمی ایفا می‌نمایند. نقش مربی‌گری زنان در جامعه موجب می‌شود تا رفتارها و نگرش‌های اقتصادی ایشان خصوصاً در بعد مصرف، بستر تربیتی را برای توسعه جامعه فراهم نماید. مؤلفه‌های اصلی مصرف یعنی سطح مصرف و چگونگی مصرف در بستر خانواده و توسط مادران شکل می‌گیرد. این مقاله نقش زنان را در شکل‌گیری فرهنگ اقتصادی مطلوب با توجه به مفاهیم موجود در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بررسی نموده است. یافته‌ها بیانگر آن است که با بهسازی و ارتقاء فرهنگ مصرفی زنان، تولیدگرایی نیز در میان ایشان افزایش می‌یابد. اصلاح فرهنگ مصرفی و افزایش روحیه تولیدگرایی، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی بوده و این با اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همسو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

آذری موفق، مرضیه (1396). الگوی مفهومی نگرش و ارزش‌های زنان درباره فرهنگ اقتصادی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اساتید زن هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران: مطالعه کیفی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
تراسبی، دیوید (1382). اقتصاد و فرهنگ. ترجمه کاظم فرهادی، تهران: نشر نی.
تیرگر، آرام و آقالری، زهرا (1392). پژوهشی در: اقتصاد مقاومتی از منظر شهروندان و دانشگاهیان. کیهان فرهنگی، 325-326-327.
سیف، علی‌اکبر (1371). روان‌شناسی پرورشی ـ روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر آگاه.
سیف، علی‌اکبر (1393). روان‌شناسی تربیتی. تهران: انتشارات پیام نور.
صافی دستجردی، داود و نظرپور، محمدنقی (1393). سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی زنان متأهل اصفهان)، (علمی ـ پژوهشی/ISC). اقتصاد اسلامی، 56.
طغیانی، مهدی و پیغامی، عادل (1395). تعلیم و تربیت اقتصادی جلد اول. تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
علیخواه، فردین (1387). پیامدهای سیاسی مصرف‌گرایی. تحقیقات فرهنگی ایران، سال اول (ISC)، 1.
کریم‌خان زند، محسن (1375). بررسی روند تجمل‌گرایی در ایران: سال‌های 1361-1372. تهران: معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
موسایی، میثم (1390). دین، توسعه و فرهنگ. تهران: جامعه‌شناسان.
نعمتی، محمد؛ تنهای مقدم، رضا و مرادی باصیری، امین (1395). اقتصاد خانوار در اسلام، جلد اول: مؤلفه‌های سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صاق (علیه‌السلام) و کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی.
 
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران؛ قابل دسترسی در آدرس: http://article.irna.ir/
پایگاه اینترنتی امور پژوهشی و علمی؛ قابل دسترسی در سایت:http://www.iranresearches.ir/
پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ قابل دسترسی در آدرس: http://www.hawzeh.net
 
INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL SIENCE, 2ND EDITION.