آشنایی با دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عربی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

10.30497/lcc.2017.2463

چکیده

اصیل‌ترین کنش جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل، کنش فرهنگی است و این از آن‌روست که نظام ما برآمده از انقلابی برخوردار از هویت و اهداف فرهنگی شاخص است. از سوی دیگر، با توجه به مصالح عمومی و نیز تصریح قانون، ارتباط با کشورهای اسلامی و همسایه، باید در اولویت دستگاه دیپلماسی کشور قرار داشته باشد. تحقیق حاضر در صدد است با پیوند دادن کارکردهای فرهنگی دستگاه دیپلماسی با اولویت‌های اسلامی و منطقه‌ایِ سیاست خارجی، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه استراتژیک خلیج فارس را به اجمال معرفی کند تا از رهگذر طرح مجدد این موضوع، مجال برای تحقیقات گسترده‌تر و به‌روزتر فراهم‌ آید.

کلیدواژه‌ها

آشنا، حسام‌الدین و جعفری هفت‌خوانی، نادر (1386). دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف. دانش سیاسی. سال چهارم، 5، بهار و تابستان، ۲۰۶-۱۷۹.
ابراهیمی، شهروز و فهیمی، فاطمه (1389). دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در غرب آفریقا. مطالعات آفریقا، سال شانزدهم، 22، پاییز و زمستان، ۲۰۷-۲۳۲.
بارستون، آر. پی (1379). دیپلماسی نوین. ترجمه محمدجعفر جواد، تهران: دادگستر.
بشیر، حسن (1394). دیپلماسی عمومی؛ سیاست‌ها و برنامه‌های جهانی. تهران: دانشگاه امام ‌صادق (علیه‌السلام).
بشیر، حسن (1395). دیپلماسی گفتمانی؛ تعامل سیاست، فرهنگ و ارتباطات. تهران: دانشگاه امام‌ صادق (علیه‌السلام).
جوادی ارجمند، محمدجعفر (1394). دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس. مطالعات انقلاب اسلامی، 41، تابستان، ۹-۲۸.
خراسانی، رضا (1390). نقش فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در سیاست جهانی. روابط فرهنگی، سال یکم، 1، مهر ماه، ۶۹-۵۲.
خیراندیش، عبدالرسول و تبریزنیا، مجتبی (1390). پژوهشنامه خلیج فارس. دفتر اول و دوم، تهران: خانه کتاب.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1386). فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1389). دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس. سیاست،‌ سال چهارم،‌ 16، زمستان، ۱۰۳-۱۲۲.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال؛ خرمشاد، محمدباقر و رستگاری، محمدحسین (1390). مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. رهیافت انقلاب اسلامی، 32، پاییز، ۳-۲۴.
رضی، حسین (1377). ارتباطات میان‌فرهنگی؛ تاریخ، مفاهیم و جایگاه. دین و ارتباطات، سال دوم، 6و7، تابستان و پاییز، ۱۳۵-۱۶۶.
صالحی امیری، سیدرضا و محمدی، سعید (1389). دیپلماسی فرهنگی. تهران: ققنوس.
کیایی، مهرداد (1390). دیپلماسی عمومی، دیپلماسی سنتی. رویدادها و تحلیل‌ها، سال نوزدهم، 255، اردیبهشت، ۳۶-۴۱.
 
 Kim, Hwajung, Cultural Diplomacy as the Means of Soft Power in an Information Age, from www.culturaldiplomacy.org.
Torstrick, Rebecca L. & Elizabeth Faier (2009). Culture and Customs of the Arab Gulf States. Washington: Greenwood Press.