صنایع فرهنگی و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

10.30497/lcc.2017.2464

چکیده

امروزه صنایع فرهنگی از جمله صنایع پیشران در جهان است. عمده کشورهای توسعه‌یافته، آینده اقتصاد و پیشرفت خود را از طریق صنایع فرهنگی می‌بینند. به عنوان مثال اقتصاد بزرگ آمریکا تا سال 2015 تماماً در سیطره صنایع فرهنگی خواهد بود (اندیشکده صنعت و فناوری، 1387، ص. 11). از سویی دیگر با توجه به آنکه صنایع فرهنگی مناسب‌ترین شیوه برای انتقال و گسترش فرهنگ ملت‌ها و اقوام است، توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد.
 مسئله اصلی ما در این مقاله عبارت است از: صنایع فرهنگی چگونه می‌تواند در گسترش ارزش‌ها و عقاید انقلاب اسلامی مؤثر باشد و چه نقشی را بر عهده بگیرد؟ و مسائل فرعی مقاله نیز چنین صورتبندی می‌شود: امروزه صنایع فرهنگی در سایر کشورها و شهرهای خارجی چه نقشی را ایفا می‌کنند و کارکردهای این صنایع چیست؟
در این مقاله به دنبال آن هستیم که نشان دهیم صنایع فرهنگی مطلوب باید ابزاری برای گسترش ارزش‌ها و عقاید انقلاب اسلامی، که ما از آن به گفتمان انقلاب اسلامی تعبیر کرده‌ایم، باشد. در این راستا به بررسی اسناد صنایع فرهنگی مربوط به شهرهای خارجی پرداخته‌ایم. در اسناد صنایع فرهنگی لندن، سنگاپور و ایالت ساسکاچیوان کانادا، توجه به حفظ و گسترش فرهنگ خودی یکی از دلایل اصلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گسترده در این حوزه است.
 در ادامه مدل مطلوب خود از عناصر صنایع فرهنگی را بیان کرده‌ایم. در مدل پیشنهادی، صنایع فرهنگی دارای سه بعد پویایی اقتصاد شهری، مشارکتی بودن، مردمی بودن می‌باشند و محتوای آن در راستای گسترش گفتمان انقلاب اسلامی می‌باشد. این بدان معناست که این صنایع در محتوا باید ارزش‌ها و اعتقادات انقلاب اسلامی را گسترش دهند. در این باب استناداتی به سخنان رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
برنامه پیشنهادی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فخرایی، مرضیه و بهریان، مریم (1388). استراتژی توسعه صنایع فرهنگی لندن. ترجمه اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)، قم: استانداری قم، اداره کل تبلیغات اسلامی قم.
کرمی، حسین (1388). استراتژی‌های توسعه صنایع فرهنگی ایالت ساسکاچیوان کانادا. ترجمه اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)، قم: استانداری قم، اداره کل تبلیغات اسلامی قم.
کیارزم، رضا (1388). استراتژی توسعه صنایع فرهنگی سنگاپور. ترجمه اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)، قم: استانداری قم، اداره کل تبلیغات اسلامی قم.
کیقبادی، مرضیه و دیگران (1387). از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق. قم: اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)، استانداری قم، اداره کل تبلیغات اسلامی قم.
گل‌محمدی، احمد (1381). جهانی شدن، فرهنگ و هویت. تهران: نشر نی
مولانا، حمید (1388). تعریف و ادبیات صنایع فرهنگی به عنوان کلید پیشرفت. کتاب ماه علوم اجتماعی، 23.
نقیب­السادات، سیدرضا (1388). اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی. کتاب ماه علوم اجتماعی، سال سیزدهم، 16، تیرماه.
 
Barcelonas Creative industries ,Barcelona City Council (2013).