شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه امام صادق ع

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام(نویسنده مسئول)

10.30497/lcc.2018.2629

چکیده

برون­گرایی از مهم­ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است که به روابط اقتصادی بین­المللی کشور­ها با یکدیگر مربوط می­شود. راهبرد برون­گرایی از این منظر که زمینه­های دستیابی به قوام اقتصادی را در خود دارد و آن را از اهداف خود می­داند از اهمیت بالایی برخوردار است. تقویت ساخت درونی اقتصاد و بهره جستن از مزایای اقتصادی حاصل از روابط بین­الملل به‌نحوی‌که اولاً منافع ملی تأمین شود و ثانیاً کشور را در برابر تکانه­های اقتصادی داخلی و خارجی حفظ نماید نیازمند شناسایی مؤلفه‌هایی است که بیان­گر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی-قانونی راهبرد برون­گرایی است. در این مقاله با تأکید بر مؤلفه­های فرهنگی راهبرد برون­گرایی، گردآوری داده­های موردنیاز با استفاده از روش مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی صورت پذیرفته و با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی سعی شده است از میان ادبیات اقتصاد بین­الملل، به‌خصوص بازاریابی بین­المللی و همچنین اقتصاد مقاومتی، مؤلفه­های فرهنگی راهبرد برون­گرایی شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که تکنولوژی و فرهنگ مادی، نهاد­های اجتماعی از قبیل خانواده، کار و تفریح و همچنین آموزش و تحصیلات، ارزش­ها و مذهب، آداب‌ورسوم، انگیزه­ها و رفتار­ها، رسانه و تبلیغات، زبان، زیبایی‌شناسی و نهایتاً گردشگری از جمله مؤلفه­های فرهنگی هستند که توجه به آن­ها در طراحی راهبرد برون­گرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

 1. مجتهدی، پرویز (1372). مارکتینگ و مارکتینگ بین­الملل، تهران: نشر شیرین
 2. بابایی زکلیکی، محمد­علی (1378). بازاریابی بین­المللی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)
 3. فکوهی، ناصر (1385). فرهنگ ملی، فرهنگ‌های قومی- جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی، نشریۀ جامعه­شناسی ایران، شمارۀ 25.
 4. عیوضی، محمد­رحیم (1386). فرهنگ اسلامی: مفاهیم، ویژگی­ها و اصول، ماهنامۀ اندیشه و تاریخ سیاسی معاصر، شمارۀ 58.
 5. پهلوان، چنگیز (1388). فرهنگ و تمدن، تهران: نشر نی
 6. گویا، محمد­علی (1392). تحلیل رفتار­های اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با تکیه‌بر آموزه­های اسلامی (مطالعۀ موردی مصرف و تولید)، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد.
 7. خسرو­پناه، عبدالحسین (1392). ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی، نشریۀ راهبرد فرهنگ، شمارۀ 23.
 8. مشهدی احمد، محمود (1392). معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا؛ نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی، فصلنامۀ پژوهشنامۀ اقتصادی، شمارۀ 48.
 9. گنجی، محمد و حیدریان، امین (1393). سرمایۀ فرهنگی و اقتصاد فرهنگ (با تأکید بر نظریه­های پی­یر بوردیو و دیوید تراسبی)، نشریۀ راهبرد، شمارۀ 72.
 10. پیغامی، عادل (1393). گونه‌شناسی مسائل در اقتصاد؛ فرهنگ، هنر و رسانه، نشریۀ دین و سیاست فرهنگی، سال اول، شمارۀ 1.
 11. حسینی، عبدالرضا؛ رفیعی آتانی، عطاالله و حسینی، سید محمدحسین (1393). بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی، نشریۀ پاسداری فرهنگ انقلاب اسلامی، شمارۀ 10.
 12. بنیانیان، حسن (1395)، الزامات فرهنگی اقتصاد مقاومتی، نشریۀ راهبرد توسعه، شمارۀ 47.
 13. یوسفی، احمد­علی و غفاری، مجتبی (1395). نقش مردم در اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی، نشریۀ پژوهش­های اقتصاد مقاومتی، شمارۀ 1.
 14. رستم پور، قاسم (1395). آسیب­شناسی عملکرد و تبیین مؤلفه­های نقشۀ راه مناطق آزاد تجاری در تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی؛ مطالعۀ موردی: منطقۀ آزاد تجاری قشم، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه­السلام.
 15. قربانی، عبدالعظیم (1397). شناسایی مؤلفه­های راهبرد برون‌گرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی؛ مطالعۀ موردی: بازار روسیه، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه­السلام.
 16. قربانی، عبدالعظیم؛ عندلیب، محمد و تاجه­بند، علیرضا (1397). شناسایی مؤلفه­های راهبردی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نشریۀ پژوهش­های اقتصاد مقاومتی.
 1. Mathieson, A. & etal. (1982). Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. Harlow: Longman. Recommendations on Tourism Statistics. Statistical Papers. M (New York: United Nations). (83): 5.1994.
 2. France, L (1997). the Earthscan Reader in Sustainable Tourism, Earthscan Publications, London. P
 3. Bradley, Frank(2005), International Marketing Strategy, Pearson Publishing Institute
 4. Craig, C. Samuel and Douglas, Susan p.(2005). International Marketing Research, England, Willey Publishing Institute
 5. Backhaus, Klaus, Buchken, Joachim and Voeth, Markus(2005), International Marketing, Palgrave Macmillan
 6. Machova, Hana. (2006). Mezinárodní Marketing, Grada Publishinkg, ISBN 80-247-1678-X.
 7. Onkvisit, Sak and Shaw, John(2007). International Marketing: Analysis and Strategy, New York and London, Routledge Mathur, U.C(2008), International Marketing Management: Text and Cases, Sage Publications India
 8. Čivoska, Viera et al. (2010). the Marketing Environment of the Single European Market Through Bratislava, ISBN 978-80-225-2940
  1. Cateora, Philip R. Gilly, Mary C. and Graham, John L(2011), International Marketing, Mc Graw Hill Companies
  2. Albaum, Gerald and Edwin Duerr(2011), International Marketing, Pearson Publishing Institute
  3. Czinkota, Michael R. and Ronkainen, Ilkka A.(2013) International Marketing, Cengage Learnings
  4. Omarkulova, M. Horská, E. Galova, J(2013), Introduction to International Marketing and Market Entry Modes, Turan University: Almaty, ISBN 978-601-214-186-3
  5. Horská, Elena et al.(2014), International Marketing Within and Beyond Visegard Borders, Krakow, WYDAWNICTWO EPISTEME.