تحلیل مضمون نقش دشمن در کاهش مشارکت مردمی در عرصه‌های فرهنگی مبتنی بر بیانات امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق ع

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق ع

10.30497/lcc.2018.2704

چکیده

مشارکت مردمی از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق پیشرفت در عرصه‌های مختلف فرهنگی است. بنا بر فرموده رهبر معظم انقلاب، هر جا حضور مردم و مشارکت مردم در امور مختلف به اثبات رسید، انقلاب در آن حوزه پیشرفت کرد. ازاین‌رو حفظ و تداوم حضور مردم برای ادامه سیر و پیشرفت انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف فرهنگی لازم و بسیار حائز اهمیت است. دشمنان انقلاب اسلامی نیز این مهم را به‌خوبی درک کرده‌اند و در پی متوقف کردن این تداوم هستند. بنابراین شناخت اقدامات دشمن در این حوزه بسیار ضروری است. بهترین منبع شناخت برای دشمن‌شناسی نیز مراجعه به بیانات بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است. زیرا ایشان بر فراز قله بصیرت و دشمن‌شناسی است و بهتر از هرکس می‌تواند رویکردهای دشمن را در اقدام علیه امت مسلمان در عرصه‌های مختلف نشان دهد و راه را برای پیشرفت انقلاب باز کند. بنابراین، پرسش اصلی مطالعه حاضر، تحلیل مؤلفه‌های نقش بازدارندگی دشمن در مشارکت مردمی است. برای این منظور بیانات امام خمینی (ره) در موضوع مذکور مورد فیش‌برداری قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل مضمون و با رویکرد استقرایی مورد تحلیل و ارزیابی واقع شد. نتایج حاصله عبارت‌اند از اینکه: دشمن با رویکردی فرهنگی و با هجوم به سه حوزه «فرآیند مشارکت مردم»، «علل و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم» و «موجبات مشارکت»، سعی در نابودی مکتبی دارد که موجبات پیروزی ملت مسلمان را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

1. محسنیان راد، مهدی (1392). ایران در چهار کهکشان ارتباطی: سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران از آغاز تا امروز، تهران: انتشارات سروش
2.حسنی، مجتبی و حسینی، سید حسین (1395). امام، مردم، اقتصاد، تهران: انتشارات سدید
2.حسینی بهشتی، سید علیرضا و هاوی، حسین (1385). نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی (ره)، نامه علوم اجتماعی، شماره 29
4.خمینی، روح‌الله (1385). صحیفه امام، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت‌الله‌علیه، 22 جلد
5.خمینی، روح‌الله (1386). صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت‌الله علیه، لوح فشرده
6.دری نوگورانی، حسین (1369). مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی (تحلیلی بر مفاهیم و روش‌ها)، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
7.رحمت اللهی، حسین و محمدآقایی، احسان آقا (1392). درآمدی بر نقش دولت در فرآیند مشارکت‌پذیری مردم، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره سوم، 107-67
8.سلمان پور، محمدجواد (1378). دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی از دیدگاه امام (ره)، علوم انسانی (دانشگاه امام حسین)، شماره 30، 63-59
9.طوسی، محمدعلی (1372). مشارکت (در مدیریت و مالکیت)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی مرکز تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1384)، آمریکا از دیدگاه امام خمینی (ره)، قم: زمزم هدایت
10.نگارش، حمید (1384). دشمن‌شناسی از دیدگاه امام خمینی (ره)، قم: زمزم هدایت وابسته به پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)
11.یوسفی، احمدعلی (1395). مبانی و مدل‌های مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی، شهرکرد: نشر مقاومت، چاپ اول
12. عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره دهم.
 
1)     Losindilo, Elisia & Mussa, AS. & Akarro, RRJ. (2010), Some Factors That Hinder Women Participation in Social, Political and Economic Activities in Tanzania, Arts and Social Sciences Journal, Volume 2010: ASSJ-4
2)     Mc Lagan, Patricia & Nel, Christo, (1992), The Age of Participation: New Governance for the Workplace and the World, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers
3)     Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405
4)     Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
5)     Bernard H.Russel(2006), Research Methods in Anthropology, Altamira Press
6)       Patton, M. Q. (1990), Qualitative evaluation and research methods, Thousand Oaks, CA: Sage