راهبردهای بومی‌سازی امنیت در مراسم اربعین مبتنی بر تجربیات بسیج مردمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

10.30497/lcc.2018.2705

چکیده

حفظ و تأمین امنیت در مراسم عظیم اربعین با مشارکت میلیون‌ها نفر از ملیت‌ها و مذاهب مختلف که در آن شرکت می‌کنند، نقشی بسزا در گسترش کمیت و کیفیت آن در سال‌های آتی خواهد داشت؛ مبتنی بر تجربیاتی که بسیج مردمی در ایران و عراق در مقابله با گروه‌های مختلف تروریستی و تکفیری کسب نموده‌اند و همچنین آسیب‌شناسی سال‌های گذشته، راهبردهایی برای ارتقاء سطح امنیت و بومی‌سازی آن با دریافت نظرات خبرگان و کارشناسان ارائه می‌گردد. این پژوهش با روش فرایند عمومی برنامه‌ریزی با مدل دیوید و ترسیم ماتریس سوات و با استفاده از چارچوب نظری مکتب امنیتی کپنهاگ انجام و مهمترین راهبردهای بدست آمده گسترش استفاده از ظرفیت‌های حشدالشعبی در تأمین امنیت مراسم اربعین، آموزش و آگاه‌سازی زائران و موکب‌داران و شبکه‌سازی تخصصی مستقیم حشدالشعبی از آن‌ها در مسیرهای مراسم اربعین برای تأمین امنیت است.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. آور، امین (1394). الحشد الشعبی و کارکرد آن در بحران کشور عراق. مرکز بین‌المللی مطالعات صلح. شهریور. قابل دسترس در: http://peace-ipsc.org
  2. ابراهیمی، نبی‌الله (1386). تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ، سیاست خارجی، شماره 82.
  3. افتخاری، اصغر (1393). تحلیل الگوی تعامل آزادی و امنیت. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال دوم، شماره 8، بهار (33)
  4. ماندل، رابرت(1377). چهره متغیر امنیت ملی- ترجمه پژوهشکده راهبردی- تهران
  5. بوزان، باری(1378)، مردم، دولت و هراس، مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  6. عبداله‌خانی، علی (1383). نظریه‌های امنیت: مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران.
  7. بخشی، احمد، محمدرضا مجیدی و احمد خامسان (1388). چارچوبی برای تدوین نـظام امـنیت انسانی در غرب آسیا، تـهران، پژوهـشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  8. جهانگیر، اصغر (1379)، «امنیت جهانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  9. جهان‌بزرگی، احمد (1388)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، اصول و مؤلفه‌ها، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  10. طباطبایی، سید محمدحسین (1376)، تفسیر المیزان، ترجمة جمعی از دانشمندان، اول و دوم و چهارم و پنجم (دورة بیست جلدی)، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ ششم، تهران
  11. عصاریان نژاد، حسین (1384)، «قرآن و امنیت سیاسی»، ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره65.
  12. کردنائیج، اسدالله (1381). طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمان‌های صنعتی کشور، (رساله دکتری)، راهنما: اصغر مشبکی. دانشگاه علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
  13. حسن بیگی، ابراهیم (1390). مدیریت راهبردی. دانشگاه عالی دفاع ملی. سمت. تهران
  14. امیرکبیری، علیرضا (1377). مدیریت استراتژیک. انتشارات ملک. تهران
  15. دیوید، فرد آر. (1390)، مدیریت استراتژیک، چاپ بیست و یکم، (علی پارسائیان و سید محمد اعرابی مترجم)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی

  ب- لاتین

  16. Iraq by the Numbers, (2011). American Forces Press Service, 12/14/11. Available in: https://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=66478

  1. Iraq War (2012). U.S. Department of State. Available in: https://fpc.state.gov/documents/organization/77707.pdf.
  2. Iraq Body Count project (IBC) Available in: http://www.iraqbodycount.org/
  3. Iraq Body Count (2017). Iraq Body Count project (IBC). IraqBodyCount.org. Retrieved 3 February 2017.
  4. Chandler, Alfred. D (1962). Strategy of structure, Massachusetts: the M.I.T press.