بررسی کاربرد استعاره های مفهومی در اخبار برخط مرتبط با بیماری کرونا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان انگلیسی و مدیر بخش زبان‌های خارجی، مرکز زبان، دانشگاه امام صادق (ع)

2 عضو دپارتمان زبان های خارجی، مرکز زبان، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در اواخر ماه دسامبر سال 2019 میلادی جهان با ویروسی با نام علمی کووید 19 یا کرونا آشنا شد که موجب مرگ و میر بی سابقه ای در قرن بیست و یک در سرتاسر جهان شد. مطالعه حاضر با استفاده از نظریه لیکاف و جانسون (1980) اقدام به بررسی استعاره های مفهومی تعدادی از اخبار منتشر شده رسانه های بر خط ایرانی در مورد بیماری کرونا نموده است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد ایرانیان درگیر «جنگ» با کرونا هستند و این بیماری به مثابه «دشمن» همه ی مردم ایران نشان داده می شود. بعلاوه کادر درمانی نمونه بارز «مدافعان و سربازان وطن» می باشند که در این مسیر سرنوشت ساز به دنبال غلبه بر دشمن است. نتایج تحلیل پیکره زبانی تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از استعاره هایی نظیر دشمن، مدافعان سلامت، جنگ علیه کرونا، شهادت و... باعث درک بهتر شرایط بحرانی توسط مردم ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

 1. کتابنامه

  1. اردبیلی، لیلا؛ برکت، بهزاد؛ روشن، بلقیس و محمدابراهیمی، زینب (۱۳۹۴). پیوستگی معنایی متن از منظر نظریه آمیختگی مفهومی. جستارهای زبانی. دوره ۶، شماره ۵ (پیاپی ۲۶).
  2. افراشی، آزیتا (۱۳۹۷). استعاره و شناخت. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  3. افراشی، آزیتا؛ عاصی، سیدمصطفی و جولایی، کامیار (۱۳۹۴). استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی: تحلیلی شناختی و پیکره مدار.

  4. افراشی، آزیتا؛ عاصی، سیدمصطفی و جولایی، کامیار(1394)، استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار، زبان شناخت، سال ششم، شماره دوم، 39-61

  1. روحی، مهری؛ روشن، بلقیس و نجفیان، آرزو (۱۳۹۷). مقایسه استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی. نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی. سال هشتم – شماره ۱۶- پاییز و زمستان ۹۷. صص. ۱۲۵-۱۴۲.
  2. ابراهیمی، بهروز؛ عامری، حیات و ابوالحسنی چیمه، چیمه (۱۳۹۷). استعاره‌های مفهومی عشق در آینه ضرب‌المثل‌های فارسی، انگلیسی و ترکی. دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه. سال۶، شماره ۲۰، خرداد و تیر ۱۳۹۷. صص. ۲۳-۴۷
  3. مباشری، محبوبه و ولی‌زاده پاشا، لیلا (۱۳۹۸). بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «عشق، جنگ است» در مفهوم‌سازی «فنا» در دیوان شمس و قرآن. فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش‌های ادبی-قرآنی». سال هفتم، شماره اول. صص. ۱۷۹-۲۲۲
  4. میرزابیگی، جهانشاه (1395). زبان ذهن و فرهنگ (مقدمه‌ای مفید و کاربردی). تهران. انتشارات آگاه.
  5. ویکی پدیا (1399). دنیاگیری کرونا ویروس در ایران. گرفته شده از لینک https://fa.wikipedia.org/wiki/
  6. Adam, M., & Wahyuni, W. (2020). The Image of Climate Crisis in Media: A Conceptual Metaphor Analysis. Journal of Language and Literature, 20(1), 10.
  7. Deignan, A. (2005). Metaphor and Corpus Linguistics: Converging evidence in language and communication research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publication Company.
  8. Deignan, A. (2008). Corpus Linguistics and Metaphor, The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Gibbs R (eds.). Cambridge University Press.
  9. Evans, V. & Green, M. (2006). Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh University Press.
  10. Gao, X., Huang, C. R., & Lee, S. Y. M. (2020). Conceptual Metaphor in Emotion Expressions in Mandarin Chinese. In From Minimal Contrast to Meaning Construct (pp. 211-222). Springer, Singapore.
  11. Kennedy, G. (1998). An introduction to corpus linguistics. London: Longman.
  12. Kort, S. (2020). Metaphor in media discourse: Representations of ‘Arabs’ and ‘Americans' in American and Arab news media (Doctoral dissertation).
  13. Kovecses, Z. (2006). Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction. New York: Oxford University Press
  14. Kovecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
  15. Kovecses, Z. (2018). Metaphor in media language and cognition: A perspective from conceptual metaphor theory. Lege Artis. 3. 124-141. 10.2478/lart-2018-0004
  16. Lakoff, G. (1993), The contemporary theory of metaphor”,In Geeraerts, Dirk (Ed.). (2006) Cognitive linguistics: basic readings (Cognitive linguistics research; 34). Mouton de Gruyter Berlin, New York, pp. 185-238.
  17. Lakoff, G.& Johnson, M. (1980), Metaphors We Live By, Chicago and London: University of Chicago Press
  18. Meyer, C. (2002). English Corpus Linguistics: An Introduction. Cambridge University Press.
  19. WHO. (2020). Coronavirus. Retrieved online from https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
  20. Winters, C. (2020). Argument is War: Relevance-theoretic Comprehension of the Conceptual Metaphor of War in the Apocalypse. Brill.
  21. Silvestre-López, A. J. (2020). Conceptual Metaphor in Meditation Discourse: An Analysis of the Spiritual Perspective. GEMA Online®️ Journal of Language Studies, 20(1).
  22. Chen, E., Lerman, K., & Ferrara, E. (2020). Tracking Social Media Discourse About the COVID-19 Pandemic: Development of a Public Coronavirus Twitter Data Set. JMIR Public Health and Surveillance, 6(2), e19273.
  23. Chaiuk, T. A., & Dunaievska, O. V. (2020). Fear Culture in Media: An Examination on Coronavirus Discourse. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 184-194.