نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه پیام نور تهران غرب

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات روزنامه نگاری دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

امروزه یکی از ضرورت‌های اساسیِ سازمان‌های امنیتی، شناخت صحیح چالش‌های پیش‌رو و انطباق ساختار و برنامة سازمان برای پاسخ‌گویی شایسته و به موقع، به منظور پیش‌بینی آینده و تحلیل درست مسائل است. با توجه به ارتباط مستقیم محیط‌های امنیتی با ذهن و تفکر حریفان، نیروی انسانی، سرمایة اصلی در سازمان‌های امنیتی خواهد بود؛ ؛ بنابراین، این مقاله به مطالعه نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای می‌پردازد. روش پژوهش تحلیل اسنادی است که با بهره‌گیری از اسناد و منابع موجود در کتابخانه‌ها و رایانه انجام شده است. تبیین جایگاه علوم شناختی، فراشناختی و روان شناسی شناختی ما را در شناخت بهتر اهمیت و ضرورت تحلیل درست و منطقی اطلاعات پیرامونی و با نگرشی درست در سازمان‌ها یاری کرده و راه‌حل‌های مولد ارائه می‌دهد. در نتیجه فراگیری این علوم برای همة تحلیل‌گران اطلاعاتی از تمامی روش‌ها به‌ویژه رسانه به‌منظور تحلیل پدیده‌های امنیتی امری اجتناب‌ناپذیر است .

کلیدواژه‌ها

1. «قرآن کریم».
2. اتکینسون، ریتال ال؛ ریچاردسی اتکینسون و ارنست ار هیلگارد (1386)، زمینه روان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد، جلد دوم، چاپ دوم، ترجمة حسن رفیعی، محسن ارجمند و حسن حمیدپور؛ تهران: انتشارات ارجمند.
3. احمدی، بابک، مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران: مرکز، چاپ چهارم،1376.
4. استرکی، اکبر و محمد قلی‌زاده ‌سلطان‌آبادی (1399)؛ «نقش رسانه‌های جمعی در بحران‌های اجتماعی»؛ اولین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان‌ها و کسب و کارها، تهران.»
5. استرنبرگ، رابرت (1396) روان‌شناسی شناختی، ترجمة سیدکمال خرازی و اله حجازی، تهران: سمت.
6. اصغرزاده، مجید؛ یونس خزلی و سعید سعیدی (1395)، شخصیت و کارایی کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی، تهران: انتشارات دانشکدة علوم و فنون فارابی.
7. امینی، رضا (1389)، «روابط عمومی»، نشر و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران.
8. آریان‌پور، منوچهر و دیگران (1385)، فرهنگ انگلیسی به فارسی، چاپ ششم، ج1، تهران: جهان‌رایانه.
9. برکووتیز، بوریس و گودمن (1382)، بهترین حقایق اطلاعات در عصر اطلاع‌رسانی، ترجمة معاونت پژوهش دانشکدة امام باقر(ع)، تهران: دانشکدة امام باقر(ع).
10. بیابانگرد، اسماعیل (1388)، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، چاپ چهارم، ج1، تهران: دوران.
11. پارک علم و فناوری
http://mstpark.com/library/education/public/unesco-latest-definition-literacy/
12. پایگاه اینترنتی تحلیلی خبری عصر ایران، خبر 243756
13. چشمه نور، مرتضی و جابر پوریانی (1395)، « راهبردهای سواد رسانه‌ای در ارتقاء فرهنگ دفاعی»، مقالات منتخب همایش ملی (سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی)، ج 2، تهران: انتشارات پشتیبان، صص: 557-535.
14. حسینی، سیدمحمد؛ سیدیحیی رضوی و محمد قلی‌زاده سلطان‌آبادی (1399)؛ « تبیین نظریه‌های تحلیل رسانه‌ای و نظریه اجتماعی- رفتاری، کارکردها و آثار پیام‌های ارتباطی »، اولین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان‌ها و کسب و کارها، تهران.
15. خانی، حسین؛ سیدمحمد حسینی و محمد قلی‌زاده سلطان‌آبادی (1399)؛ « بایسته‌های امپریالیسم فرهنگی و ارتباطی در اندیشه‌های بزرگان از جمله شیلر و مک‌لوهان»، اولین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان‌ها و کسب و کارها، تهران.
16. ده صوفیانی، اعظم (1392) کودک انیمیشن و تلویزیون، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. تهران
17. سایت دانشگاه تبریز، معرفی رشتة علوم شناختی گرایش روان‌شناسی شناختی، کارشناسی ارشد
https://psychology.tabrizu.ac.ir/fa/page/9417
18. سایت متمم، روان‌شناسی شناختی چیست
https://motamem.org
19. سایت نسیم نیوز، انواع سواد در قرن 21,
https://www.nasim.news
20. شکرخواه، یونس (1386)، واژه‌نامه ارتباطات، چاپ سوم، تهران: سروش
21. طلایی، رضا؛ محمدرضا رضایی؛ محمدرضا خیراندیش و علیرضا قیومیان (1397)، «ارائه مدل مطلوب «تحلیل محتوا» برای سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی و حفاظتی»، همایش تحلیل اطلاعات، سپاه.
22. عرب‌انصاری، مهدی (1392)، «کارکردها و نقش رسانه‌های جمعی در بحران‌های اجتماعی»، فصلنامة مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، سال هشتم، شمارة بیست و نهم، زمستان، تهران: حدیث کوثر، صص: 137-93.
23. علوی، فرشید (1379)، ادغام سامانه‌های مدیریت، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، ، تهران: صنوبر.
24. قلی‌زاده، محمد و افشین راسخی (1398)، رهیافتی بر تجزیه و تحلیل امنیتی و اطلاعاتی با استفاده از علوم شناختی و فراشناختی، تهران: حدیث کوثر.
25. کانکزیک، مایکل (1387)، پژوهش‌های جدید در باب خشونت و رسانه ، ترجمه دکتر محمدحسن شیخ‌الاسلامی، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال پانزدهم، شماره 54.
26. کریمی، یوسف (1387)، روان‌شناسی شخصیت، تهران: مؤسسة نشر و ویرایش.
27. کلانتری، عبدالحسین و حسن مؤمنی (1394) سواد رسانه‌ای به مثابه سود - دفع ضرر . مهندسی فرهنگی، 125-110.
28. گادسون، روی، آرمی، ارنست، گری (1380)، اطلاعات آمریکا بر سر دو راهی: راه‌کاری برای اصلاحات، ترجمة معاونت پژوهشی دانشکدة امام باقر (ع)، تهران، انتشارات پژوهشی دانشکدة امام باقر (ع).
29. گروه مطالعات استرتژیک دفاعی، نظام سیاسی و ساختار اطلاعاتی، تهران، انتشارات مرکز مطالعات کاربردی فارابی، 1383.
30. گوری، گری و اف ترورتن (1383)، تجدید ساختار اطلاعات در عصر اطلاع‌رسانی، تهران: انتشارات پژوهشی دانشکده امام باقر (ع).
31. گیدنز، آنتونی (1392) تجدد و تشخص.، ناصر موفقیان.، تهران:، نشر نی.
32. موسی‌زاده مقدم، حدیث؛ علی‌اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز و باقر غباری (1398)، «وانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه آینده نگر: توجه و حافظه فعال در کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی»، فصلنامه توانبخشی، تابستان، دورة 20، شماره 2، ص: 189-174.
33. James R.Barth, ChenLin, PingLin, FrankM.Song, Corruption in bank lending to firms: Cross-country microevidence on the beneficial role of competition and information haring (2009) Journal of Financial conomics 91, pp.
34. Oxstrand ,Barbro ,2009, Media Literacy Education. conference in Karlstad University, Sweden at: www. amlainfo. org/uploads/r4/cE/r4cEZukacxNYaFFxlMONdQ/NAMLE CPMLE-w-questions. pdf.
35. Reisberg, D. Smith, J. D., Baxter, D. A. & Sonenshine, M. (1989) "Enacted" auditory images are ambiguous: "pure" auditory images are not. Quarterly Journal of Experimental Psychology: Human Experimental Psychology, 41 (3-A), 619-641.
36. Thoman, E. , & Jolls, T. 2004, Media Literacy A National Priority for a Changing World. American Behavioral Scientist, 48 (1) , 18-29
37. Tuana, N. (2007). Conceptualization moral Literacy. Journal of Educational Administration, 45(4), 364.