تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار مطالعات زنان دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات؛ دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

تیزرهای تبلیغاتی در عصر سرمایه داری از مولفه های مهم اقناع و جذب مخاطبین هستند. این تحقیق با اتکا بر سازه نظری کاترین حکیم و مولفه های سرمایه جنسی از منظر او، به بررسی و توصیف تبلیغات تجاری تلویزیونی در سمای ملی پرداخته است. بر این اساس با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی به بررسی 30 نمونه از تیزرها که با نمونه گیری هدفمند بر مبنای حضور و محوریت زنان در بین آگهی های پخش شده از صداوسیما پرداخته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از این واقعیت است که میزان سرمایه جنسی در تبلیغات درصد بالایی می باشد. در این میان مولفه های شیوه ظاهر شدن در جامعه (مانند پوشش جذاب، آرایش چهره)، جذابیت جنسی (بدن جذاب، رفتار زنانه)، و زیبایی، بیش ترین تکرار و مولفه های حضور اجتماعی (مهارت و تعامل و مشارکت اجتماعی، خوش مشربی) و سرزندگی (منفعل نبودن)، درای کمترین تکرار رسانه ای بوده است.

کلیدواژه‌ها

 

* شاپور، بهیان؛ زرندی، مرجان؛ امامی، پریرخ. (1394). بررسی مؤلفه‌های سرمایه جنسی در رمان‌های پر تیراژ فارسی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی. دوره 9، شماره 29
* کرمی پور، یعقوب. (1394). بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر مدیریت بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی. دوره 7، شماره 28
* صادقی فسایی، سهیلا؛ فاضل، رضا؛ رضایی، حسین. (1396). مطالعه جامعه شناختی رابطه میان مدیریت بدن و سرمایه جنسی زنان (مورد مطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان. دوره 15، شماره 3
* تاجی بخش، کیان. (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: نشر شیرازه
* صدیق سروستانی، رحمت الله. (1375). کاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی. نامه علوم اجتماعی. دانشگاه تهران. دوره جدید، شماره 8
* دامود، مهسا. (1394). رابطه سرمایه جنسی و مدیریت بدن زنان در شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی: زمستان 1394
* قائدی، محمدرضا؛ گلشنی، علیرضا. (1395). روش تحلیل محتوا، از کمی گرایی تا کیفی گرایی. فصلنامه علمی پژوهشی روش ها و مدل های روان شناختی. سال هفتم، بهار 1395: شماره 23
* اکبری، امین. (1383). نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سیاسی (مطالعه موردی روستای فارسنج از توابع سقز). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه تهران
* جعفری هرندی، رضا؛ نصر، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، سیدابراهیم. (1387). تحلیل محتوا روشی پر کاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تاکید بر تحلیل محتوای کتاب های درسی. فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی. تابستان 1387. دوره 4: شماره 55
* روحانی، حسن. (1388). درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد. سال هجدهم، زمستان 1388: شماره 53
* کوثری، مسعود؛ عزیز، فرید؛ عزیزی، حمید. (1393). بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی پودر لباسشویی پرسیل. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران. دوره هفتم، زمستان 1393: شماره 4
* قاسمی، یارمحمد؛ نامدار جویمی، احسان. (1393). بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین فرهنگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام). فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ ایلام. دوره 15: شماره 44 و 45
* کروبی، مهدی. (1387). فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و سنعت گردشگری. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال هفتم: شماره 28
* فاضلی، نعمت الله. (1376). آموزشی، تحقیق و ترویج (تحلیل محتوای نامه علوم اجتماعی). نمایه پژوهش. سال اول. تابستان 1376
* کافی، سیده فاطمه. (1393). تاثیر انواع سرمایه بر گرایش افراد بر استفاده از سرمایه جنسی در دو منطقه 3 و 16 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا. مهرماه 1393
* Hakim, Catherine. (2012). Erotic capital: the power of attraction in the boardroom and the bedroom. Basic Books. New York, USA.
* Maxwell, J. A. (1996). Applied social research methods series, Vol. 41. Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
* Neondorf, Kimberly A. (2002). the Content analysis guidebook. London. sage pub.
* Cavanagh, S. (1997). content analysis: concepts, Methods and applications. Nurse Researcher. vol 4(3).