ارزیابی صحت اطلاعات منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام با محوریت موضوعی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی صحت اطلاعات منتشر شده با موضوع کرونا در شبکه اجتماعی اینستاگرام و بررسی رابطه میان صحت اطلاعات و محبوب پست­های منتشر شده، اجرا شده است. این پژوهش از لحاظ نوع کیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 100 پست منتشر شده مرتبط با موضوع کروناست که طی یک ماه (مرداد )1399 در اینستاگرام منتشر گشته است. داده­ها با استفاده از روش مشاهده مستقیم و به­کارگیری سیاهه وارسی طراحی شده توسط محقق گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی (میانگین و فراوانی) و آزمون مجذور کای­دو و نرم­افزار اس. پی. اس. اس. 18 استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد 46 درصد از اطلاعات منتشر شده فاقد صحت بوده و اخبار جعلی به حساب می­آیند. 54 درصد از اطلاعات منتشر شده نیز از صحت و اعتبار کافی برخوردار بوده­اند. علاوه بر این، میان محبوبیت یک پست و صحت اطلاعات آن رابطه معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

اسماعیل­زاده، پروانه؛ حسن­زاده، محمد (1397). تأثیر سواد اطلاعاتی کاربران بر صحت اطلاعات منتشر شده در شبکه­های اجتماعی مجازی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 8 (2)، 179-161.
اصغرکیا، علی و حسین­پور، جعفر (1391). نقش رسانه­ها در توسعه سلامت و رفاه اجتماعی. فصلنامه علمی- ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه، 1 (2)، 113-96.
بهرامی، محمد امین؛ نصیریانی، خدیجه؛ دهقانی، آرزو؛ زارع­زاده، محمد؛ کیانی، پریسا (1398). راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت: یک مطالعه کیفی. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 4 (3)، 239-230.
جعفری ندوشن، زهرا؛ علیپور ندوشن، خدیجه؛ احمری طهران، هدی؛ محمد صالحی، نرگس؛ شجاعی، ثاراله؛ عسگریان، آزاده؛ فرح­آبادی، محسن (1395). جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت توسط مراجعین به درمانگاه­های مراکز آموزشی درمانی شهرستان قم، سال 1394. محله دانشگاه علوم پزشکی قم، 10 (9)، 69-61.
جوکار، طاهره (1394). مطالعه کمی و کیفی رفتار اطلاع­یابی جوانان شهر شیراز برای اطلاعات سلامت از طریق اینترنت براساس مدل کسب اطلاعات سلامت فرایموث و همکاران به منظور ارائه یک مدل بومی. پایان­نامه دکتری. گروه علم اطاعات و دانش­شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
خزانه­ها، مهدیه (1395). مطالعه سواد اطلاعات سلامت کتابداران دانشگاه علوم پزشکی کرمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. گروه علم­اطلاعات و دانش­شناسی. دانشگاه پیام نور مرکز مشهد.
رخشانی، فاطمه؛ شمس، محسن؛ پریانی، عباس (1389). آموزش و ارتقای سلامت: تاریخچه و وظایف شاخص­ها. تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
روحانی، صمد؛ صفی­زاده، خدیجه؛ موسوی نسب، نورالدین؛ بالاغفاری، آزیتا؛ سیدی کیاسری، محمدرضا (1398). ارزیابی صحت اطلاعات مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در خانه­های بهداشت شهرستان ساری در سال 1396. مدیریت اطلاعات سلامت، 16 (3)، 114-109.
زارع فراشبندی، فیروزه؛ هوسپیان، اورفا (1393). علمی یا عامه­پسند بودن: لزوم بررسی سندیت اطلاعات سلامت منتشر شده در رسانه­ها. مدیریت اطلاعات سلامت، 11 (2)، 137-135.
قاسمی، علی­حسین؛ کمیلی ثانی، حسین؛ ساکی مالحی، امل؛ طوماری، سارا (1395). جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت، بین دانشجویان دختر کارشناسی علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز. مرکز مطالعات و توسعه­ی آموزش علوم پزشکی، 7 (4)، 324-318.
A. Legon and A. Alsalman. How Facebook Can Flatten the Curve of the Coronavirus Infodemic. Accessed: Jan. 20, 2021. [Online]. Available: https://secure.avaaz.org/campaign/en/facebook_coronavirus_ misinformation/
Abu‐Ghazaleh, S., Hassona, Y., & Hattar, S. (2018). Dental trauma in social media—Analysis of Facebook content and public engagement. Dental traumatology, 34(6), 394-400.
Alzaabi, M. A. J., Marni, N., & Huda, M. (2020). EXAMINING INFORMATION ACCURACY ON SOCIAL MEDIA: EMPIRICAL EVIDENT FROM UNITED ARAB EMIRATES (UAE). Journal of Critical Reviews, 7(3), 528-539.
Ashorkhani M, Gholami J, Maleki K, Nedjat S, Mortazavi J, Majdzadeh R. (2012). Quality of Health News Disseminated in the Print Media in Developing Countries: A Case Study in Iran. BMC Public Health, 12(627): 2-7.
Cullen, R. (2006). Health information on the Internet: a study of providers, quality and users. Westport, CT: Praeger
Hoffman-Goetz, L., Donelle, L., & Thomson, M. D. (2009). Clinical guidelines about diabetes and the accuracy of peer information in an unmoderated online health forum for retired persons. Informatics for Health and Social Care, 34(2), 91-99.
Kim, K. S., & Sin, S. C. J. (2018). Evaluating social media information: Impact of academic background, purpose of use, and perceived importance of information quality. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 55(1), 845-846.
Koohikamali, M., & Sidorova, A. (2017). Information Re-Sharing on Social Network Sites in the Age of Fake News. Informing Science, 20.
Lavorgna, L., De Stefano, M., Sparaco, M., Moccia, M., Abbadessa, G., Montella, P., ... & Bonavita, S. (2018). Fake news, influencers and health-related professional participation on the Web: A pilot study on a social-network of people with Multiple Sclerosis. Multiple sclerosis and related disorders, 25, 175-178.
Lemire, M., Paré, G., Sicotte, C., and Harvey, C. (2008).Determinants of internet use as a preferred source of information on personal health.International Journal of Medical Informatics, 77(11), 723-734.
Li, L., Zhang, Q., Wang, X., Zhang, J., Wang, T., Gao, T. L., ... & Wang, F. Y. (2020). Characterizing the propagation of situational information in social media during covid-19 epidemic: A case study on weibo. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 7(2), 556-562.
Mercier, R. J., Senter, K., Webster, R., & Riley, A. H. (2020). Instagram Users' Experiences of Miscarriage. Obstetrics & Gynecology, 135(1), 166-173.
Ramkumar, P. N., Navarro, S. M., Cornaghie, M. M., Haeberle, H. S., Hameed, H., Schickendantz, M. S., ... & Iannotti, J. P. (2018). Social media in shoulder & elbow surgery: an analysis of Twitter and Instagram. International journal of sports medicine, 39(07), 564-570
San Martín, J., Drubi, F., & Pérez, D. R. (2020). Uncritical polarized groups: The impact of spreading fake news as fact in social networks. Mathematics and Computers in Simulation, 178, 192-206.
Shrivastava, G., Kumar, P., Ojha, R. P., Srivastava, P. K., Mohan, S., & Srivastava, G. (2020). Defensive modeling of fake news through online social networks. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 7(5), 1159-1167.
Smailhodzic, E., Hooijsma, W., Boonstra, A., & Langley, D. J. (2016). Social media use in healthcare: A systematic review of effects on patients and on their relationship with healthcare professionals. BMC health services research, 16(1), 1-14.
Towne, J., Suliman, Y., Russell, K. A., Stuparich, M. A., Nahas, S., & Behbehani, S. (2021). Health Information in the Era of Social Media: An Analysis of the Nature and Accuracy of Posts Made by Public Facebook Pages for Patients with Endometriosis. Journal of Minimally Invasive Gynecology.