الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشیار ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی ابعاد نظارت والدین بر استفاده فرزندانشان از اینترنت، کارایی این الگوها و دیدگاه آنها نسبت به تاثیرات اینترنت بر فرزندانشان است. با روش تحقیق کیفی مصاحبه عمیق با ده تن از پدرها و ده تن از مادرها مقوله­های مشترک مربوط به الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرزندانشان از اینترنت، کارایی الگوهای نظارت در کنترل دسترسی فرزندانشان به محتوای نامناسب اینترنتی و دیدگاه والدین نسبت به تاثیرات اینترنت را شناسایی کرده­ایم. مهمترین نتایج تحقیق نشان می دهد که نظارت اقتدارگرایانه بصورت ایجاد محدودیت زمانی در دسترسی فرزندانشان به اینترنت رایجترین الگوی نظارت بین والدین است زیرا آنها دیدگاه کاملا منفی نسبت به تاثیرات اینترنت دارند. الگوی نظارت همراهی اجتماعی به این صورت که والدین همزمان با فرزندانشان از اینترنت استفاده کنند تا بر فعالیت­های مجازی فرزندانشان نظارت کنند رواج کمی دارد. در پایان این مقاله، با توجه به ضرورت اطلاع رسانی به والدین نسبت به الگوهای کارامد نظارت بر استفاده فرزندانشان از اینترنت پیشنهادهایی به والدین  و با توجه به خلأهای پژوهشی درباره این موضوع پیشنهادهایی به پژوهشگران رسانه­های نوین بیان می شود.

کلیدواژه‌ها

 
     1.         ببی، ارل (1381). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی(دو جلد)، ترجمه رضا فاضل، انتشارات سمت.
     2.         پهلوانی‌زاده, محمد. (1396). کاربری شبکه‌های اجتماعی مجازی و جایگاه آن در سبک زندگی (مورد مطالعه: شبکه تلگرام و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)). نامه فرهنگ و ارتباطات, 1(2), 1-24. doi: 10.30497/lcc.2017.2459
     3.         سلیمانی، علی (1397). تبلیغ دینی در شبکه‌های اجتماعی؛ چالش‌ها و راهکارها با تأکید بر تلگرام. نامه فرهنگ و ارتباطات, 2(2), 91-120. doi: 10.30497/lcc.2018.2633
    4.         مهرابی، مقداد (1396). تاثیرات بازی‌های دیجیتال بر پرخاشگری: بررسی رویکردهای مختلف و نتیجه‌گیری‌های متضاد،  فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، دوره 3 شماره12.
     5.         مهرابی، مقداد و دهقان، علیرضا (1396). مطالعه ابعاد نظارت والدین بر مصرف بازی های ویدئویی فرزندان و ضرورت ایجاد نظام رتبه بندی از دید آنها، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، دوره3، شماره 9.
     6.                    
     7.         Austin, E., Bolls, P., Fujioka, Y., Englebertson, J. (1999). How and why parents take on the tube. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 43(2), 175-193.
     8.         Chng, G., Dongdong, L., Liau, A., Khoo, A. (2015). Moderating Effects of the Family Environment for Parental Mediation and Pathological Internet Use in Youths, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18, 1, 30-36.
     9.         Clark, L. S. (2011). Parental mediation theory for the digital age. Communication Theory, 21(4), 323-343.
  10.         Collin, A. (2013). "Iran Infrastructure and Policy Report": Small Media, Retrieved February, 25 2019, from https://www.cigionline.org/articles/what-you-need-know-about-internet-censorship-iran
  11.         Criddle, L. (2016). Look both ways: Help protect your family on the Internet. Redmond, WA: Microsoft.
  12.         Denisova, A. and Cairns, P. (2015) First Person vs. Third Person Perspective in Digital Games: Do Player Preferences Affect Immersion?, Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI15, Seoul, Republic of Korea,4, 145-148.
  13.         Ferguson, C. J., & Kilburn, J. (2013). The public health risks of media violence: A meta-analytic review. The Journal of pediatrics, 154(5), 759-763.
  14.         Gentile DA & Walsh DA, (2002). A normative study of family media habits, Journal of Applied Development Psychology 23: 157-78.
  15.         Greitemeyer, T. & Dirk., O. M. (2014).  Video Games Do Affect Social Outcomes: A Meta-Analytic Review of the Effects of Violent and Prosocial Video Game Play.
  16.         Internetworldstats (2021). Middle East Internet Users, Population and Facebook, Retrieved June, 17, 2021 from https://www.internetworldstats.com/stats5.htm#me 
  17.         Kirwil, L. (2009). Parental mediation of children's internet use in different European Countries, Journal of Children and Media, 3(4), 394-409.
  18.         Kousari, M. & Mehrabi, M. (2017). Parents’ Mediation of Children’s Video Game Experience and Game Rating Systems: Iranian Parents’ Mediation Patterns and Views on Video Games. International Journal of Social Sciences, Volume 7, Issue 1.
  19.         Kutner, L. A., Olson C. K., Warner D. E., Hertzog S. M.(2017) Parents’ and Sons’ Perspectives on Video Game Play A Qualitative Study, Journal of Adolescent Research, Volume 23 Number 1.
  20.         Livingstone, S. & Helsper, E. J. (2015). Internet Effects: Parental Mediation of Children's Internet Use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52(4), 581-599.
  21.         Livingstone, S., Mascheroni, G. and Staksrud, E. (2018). European research on children’s internet use: assessing the past and anticipating the future, New Media and Society, 20 (3). pp. 1103-1122.
  22.         Nathanson, A. (1999) ‘Parent and Child Perspectives on the Presence and Meaning of Parental Television Mediation’, Journal of Broadcasting and Electronic Media 45(2): 201–20.
  23.         Nikken, P., Jansz, J. & Schouwstra, S. (2013). Parents' Interest in Videogame Ratings and Content Descriptors in Relation to Game Mediation. European Journal of Communication, 22(3), 315.
  24.         Nikken, P. & Jansz, J. (2013) Parental mediation of children's media use: a comparison of the reports by parents and children, Learning, Media and Technology. Basingstoke: Vol. 31, Iss. 2; pg. 18, Retrieved February, 25 2019, from http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1156230071&sid=4&Fmt=2&clientId=46414&RQT=309&VName=PQD   
  25.         Sook-Jung, L. & Young-Gil, Ch., (2017). Children's Internet Use in a Family Context: Influence on Family Relationships and Parental Mediation, CyberPsychology & Behavior, 10, 640-644
  26.         Symons, K., Ponnet, K., Emmery, K. Walrave, M. & Heirman, W. (2017). A Factorial Validation of Parental Mediation Strategies with Regard to Internet Use. Psychologica Belgica. 57(2), pp.93–111.
  27.         Valkenburg, P. M., Krcmar, M., Peeters, A. L., & Marseille, N. M. (2013). Developing a scale to assess three styles of television mediation: “Instructive mediation,” “restrictive mediation,” and “social coviewing”. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 43(1), 52-66.
  28.         Vijayalakshmi, A., Lin, M. & Laczniak, R. (2018). Managing Children's Internet Advertising Experiences: Parental Preferences for Regulation, the Journal of consumer affairs, 52 (1), 1-226.
  29.         Walsh, D. A. and Gentile, D. A. (2001) A Validity Test of Movie, Television, and Video-Game Ratings, PEDIATRICS, the official journal of the American Academy of Pediatrics, Retrieved from www.pediatrics.org on November 21, 2007.
  30.         Walsh, D. A. (2000) video and computer game report card, video game violence: What does the research say? National Institute on Media and the Family. Retrieved January 2021, from www.mediafamily.org/research/report_vgrc_1998-2.shtml