مقاله ترویجی

1. دلالت‌های راهبردی ارتباطات میان‌فرهنگی برای همگرایی اسلامی با تأکید بر راهپیمایی اربعین

صفحه 17-38

10.30497/lcc.2018.2703

علی احمدی


2. تحلیل مضمون نقش دشمن در کاهش مشارکت مردمی در عرصه‌های فرهنگی مبتنی بر بیانات امام خمینی (ره)

صفحه 39-68

10.30497/lcc.2018.2704

سیدحسین حسینی؛ رضا رنجبران


3. راهبردهای بومی‌سازی امنیت در مراسم اربعین مبتنی بر تجربیات بسیج مردمی

صفحه 69-92

10.30497/lcc.2018.2705

محمد رمضانی


4. کاوشی در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی و اثرگذاری کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن

صفحه 93-116

10.30497/lcc.2018.2706

سید محمد موسوی؛ رضا بیات


5. ارتباطات اقناعی آگهی های تولیدی سازمان آبفا با محوریت صرفه‌جویی آب: مورد مطالعه آگهی های سال 1396

صفحه 117-138

10.30497/lcc.2018.2707

علیرضا بابایی سارویی


6. زیارة الأربعین و الحضارة الإسلامیة الکبرى

صفحه 139-154

10.30497/lcc.2018.2708

حمیدرضا دهقان نیری