مقاله پژوهشی

1. بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی بخش پولی (اسمی) اقتصاد

صفحه 17-48

10.30497/lcc.2019.75402

محمد نعمتی؛ محمد قائد امینی


2. بایسته‌های ارتباطات میان فرهنگی شیعه و اهل سنت در ایران با تأکید بر مفهوم غیریت در اندیشه لویناس

صفحه 49-76

10.30497/lcc.2019.75403

محمدرضا بذرافشان


3. بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی اسراف در بخش دولتی ایران

صفحه 77-102

10.30497/lcc.2019.75404

محمد سلیمانی؛ مهدی قاسمی سیانی


4. ایران در میانه ابهام و تأیید: تحلیل گفتمان رژیم پهلوی در مواجهه با تأسیس رژیم صهیونیستی

صفحه 103-118

10.30497/lcc.2019.75405

محمد اصغری


5. دین در عصر نئولیبرال؛ دین، رفاه و شکل‌گیری جناح راست معاصر آمریکا

صفحه 119-142

10.30497/lcc.2019.75406

جیسون هاکورث؛ مترجم: سید مصطفی موسوی


6. تحلیل بازنمایی مطبوعات از عوامل مؤثر بر طلاق؛ مورد مطالعه: صفحات اجتماعی روزنامه ایران در سال 1396

صفحه 143-164

10.30497/lcc.2019.75407

هادی غیاثی؛ امید نصیری؛ سجاد مهدی زاده