مقاله پژوهشی

1. تحلیل‌گفتمان برمبنای نظریه همسازی ارتباطات، متن توئیت‌های وزرای امورخارجه‌ی ایران و کشورهای گروه 5+1 درباره برجام؛ تاریخ 1/4/99 تا 5/10/99

10.30497/lcc.2021.240734.1031

حسن بشیر؛ زهرا شیخ


2. دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا»

10.30497/lcc.2021.241035.1041

بشیر معتمدی؛ مهدی منتظرقائم؛ علی اصغر فهیمی فر؛ عبدالله بیچرانلو


3. شیوه‌های مناسب برای برنامه‌سازی آموزش سواد رسانه‌ای در رادیو جوان

10.30497/lcc.2021.240064.1023

ویدا همراز؛ فاطمه پوردهقانی؛ محمد اخگری


4. مشهد تا کربلا؛ مطالعه کیفیِ دو آیین پیاده‌روی زیارتی آخر صفر (مشهد) و اربعین (کربلا)

10.30497/lcc.2021.240032.1020

محمدرضا پویافر؛ سعیده داوری مقدم؛ زینب محمدزاده


5. الگوهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت

10.30497/lcc.2021.14277.1000

مقداد مهرابی؛ علیرضا دهقان


6. پیوست فرهنگی توسعه آموزش عالی علوم انسانی در ایران؛ بایسته‌های راهبردی

10.30497/lcc.2021.240747.1032

سید مجید امامی؛ حجت جباردخت


7. ارزیابی صحت اطلاعات منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام با محوریت موضوعی کرونا

10.30497/lcc.2021.240413.1027

طاهره ابوالقاسم مسلمان


8. تحلیل محتوای کمّی سرمایه جنسی در آگهی‌های تبلیغاتی سیمای ملی

10.30497/lcc.2021.240006.1019

محمد جواد بادین فکر؛ محسن بدره؛ صابر اکبری خضری


9. شکاف دیجیتال و سواد فضای مجازی؛ مفهوم‌پردازی،‌ نسبت‌شناسی و دلالت پژوهی در اسناد سیاستی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

10.30497/lcc.2021.240947.1037

سیدمحمدعلی شکیب


مقاله ترویجی

10. سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر حکمرانی نوین در عصر دولت پسامدرن

10.30497/lcc.2021.240098.1025

روح الامین سعیدی؛ نرجس رضایی


11. نقش روان‌شناسی شناختی در تحلیل اخبار امنیتی و اطلاعاتی از بُعد رسانه‌ای

10.30497/lcc.2021.240061.1022

محمد قلی‌زاده سلطان‌آبادی؛ اکبر استرکی؛ سید محمد حسینی


مقاله مروری

12. بررسی نقش سواد رسانه‌ای در حکمرانی

10.30497/lcc.2021.240922.1036

اسماعیل شیرعلی