داوران

راهنمای داوران

از داوران درخواست می‌شود، نکات ذیل را در داوری، مورد توجه قرار دهند:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 14 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. هفت روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 14 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف سه روز از یادآوری دوم نتیج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهد، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پاسخ به همراه مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پاسخ به همراه مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف هفت روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه مطرح خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری در جلسه هیأت تحریریه مطرح خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.
16. جهت راهنمایی از نحوه عملکرد سامانه نشریه اینجا را کلیل کنید.

فهرست داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
زهرا اجاق رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی
حسام الدین آشنا هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
اصغر افتخاری هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمدصادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی
الهام اکبری هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی الهی خراسانی
سیدمجید امامی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
حبیب الله بابایی هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عبدالله بیچرانلو هیات علمی دانشگاه تهران
محمدرضا برزویی هیات علمی دانشگاه امام صادق ع
رضا بنی اسد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
علیرضا پویا
طاهره جعفری هیات علمی دانشکده رفاه
سیدجواد حسینی
مهدی حمزه پور هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق ع
عبدالکریم خیامی فرهنگ و ارتباطات هیات علمی دانشگاه امام صادق ع
محمدحسن خانی هیات علمی دانشگاه امام صادق ع
حامد خانی (فرهنگ مهروش) دانشیار گروه الهیات، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
حسن خجسته عضو هیات علمی
محسن رضائی صدرآبادی مدیر دبیرخانه نظام پایش واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا روحانی. هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صاق ع
محمدمهدی سیار هیات علمی دانشگاه امام صادق ع
محمدحسین ساعی فرهنگ و ارتباطات عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما / رئیس دانشگاه سوره
محسن شاکری نژاد. هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
جبار شجاعی هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع
محمدحسین شعاعی
محمدجواد صادقی مجد دانشگاه امام صادق ع
سیاوش صلواتیان هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
سید سجاد طباطبایی نژاد هیات علمی دانشگاه امام صادق ع
فاطمه عظیمی فرد عضو هیات علمی
مصطفی غفاری هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع
سیدمحمدمهدی غمامی هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق ع
میثم فرخی هیات علمی دانشگاه رفاه
عاصمه قاسمی فرهنگ و ارتباطات هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
کمیل قیدرلو
محمدهادی گرامی هیات علمی
دکتر لبافی
سیدمجید مطهری نژاد هیات علمی دانشگاه امام صادق ع
حسین مهدی پور دانشگاه امام صادق سلام ا...علیه
سجاد مهدی زاده هیات علمی دانشگاه امام صادق ع
حسین مهربانی فر هیات علمی دانشگاه رضوی
سید محمد موسوی استاد دانشگاه
مسلم نادعلی زاده فرهنگ و ارتباطات گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)
معصومه نصیری استاد دانشگاه
محمدصادق نصرالهی هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
محمدعلی هرمزی زاده هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
سید آرش وکیلیان استاد دانشگاه